X
تبلیغات
فعالیت های بسیج

فعالیت های بسیج

بسیج یعنی لشکر مخلص خدا

خدمات بسیج در نظام اسلامی 5

دوره چهارم : 1371 الی 1380

در انتهای مقطع سوم ، شرایط اجتماعی برای كاركرد جدید بسیج آماده شد ، همگن پذیرفتند كه در دوران سازندگی ، سازندگان سنگر ، خط ، پل و اسكله ، می توانند روستاها و شهرهای ویران شده را بازسازی كنند و یا دوباره بسازند . شاید بیش از دیگران ، رئیس دولت كه رئیس جنگ بود ، دریافت كه بسیجیان می توانند در عرصه سازندگی ، حماسه ای دیگر بیافرینند و به پیشنهاد دولت ، سپاه كه متولی امر بسیج بود ، بسیج سازندگی را كاركرد غالب بسیج ترسیم نمود و اقدامات امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی را در اولویت بعدی قرار داد .

كاركرد بسیج سازندگی را می توان در دو سه محور مطالعه نمود . محور اول ایجاد سازمان ها و قرارگاه های سازندگی در سپاه و بسیج است كه قرارگاه قرب نجف اشرف ، در نیروی مقاومت بسیج تشكیل شد . مسوولیت اجرای پروژه های عمرانی ، كشاورزی ، صنعتی و فنی را بر عهده گرفت .پروژه های ملی و كلان كشور توسط قرارگاه به اجرا در آمد . محور دوم تاسیس بنیاد تعاون بسیج با موسسات تابعه ، قدم دیگری برای توسعه عمران و سازندگی بشمار می رود كه شامل سرمایه گذاری ها ، ساخت مسكن ، پرداخت وام ، تولیدات ، خدمات رفاهی و خدمات علمی می شود .

محور سوم اشتغال زایی است كه در مرحله سازندگی و نیز هدف از تاسیس بنیاد تعاون ، بكارگیری بسیجیان واجد شرایط در امر تولیدو تجارت به حساب می آمد . البته توفیق نیروی مقاومت بسیج در این زمینه نسبی بود و كاركرد اقتصادی بسیج برای عمران و اشتغال همانند كاركردهای نظام ، امنیتی و اجتماعی اثر بخش نبود .
در سال های آغازین این مقطع ، تهدید و تهاجم اساسی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ، قتل های فرهنگی بود . این هجوم كه بخش عمده ای از كشورهای جهان سوم فراگرفته بود وقتی برخی از كشورهای توسعه یافته را ردپایی نیز از این هجوم در امان نبودند ، بطور مشخص برای انحراف جوانان ایرانی برنامه ریزی شد تا ایران اسلامی به سرنوشت اندلس ( اسپانیا ) دچار شود . بنابراین دستگاه های فرهنگی كشور همانند دوران دفاع مقدس ، برای مقابله با تهاجم فرهنگی ، نیروها را بسیج ساختند . هرچند در این زمینه ، نظیر دفاع نظامی موفقیت نداشتیم و زیرا ابزار و شرایط لازم برای فعالیت های فرهنگی در اختیار نبود .نیروی مقاومت بسیج شاید بیش از هر ارگان فرهنگی دیگر توانسته است دفاع نماید . انجام پروژه های تحقیقاتی فرهنگی ، آگاهی سازی جوانان ، ترتیب دادن نمایشگاه های تهاجم فرهنگی و یافتن مظاهر و مصادیق تهجم از جمله كاركردهای مثبت بسیج در این مقطع می باشد .
از نیمه این مقطع یعنی سال های 74 ، 75 به بعد كاركرد فرهنگی ، بسیج ، جای خود را به كاركردهای اجتماعی داد كه در قالب همكاری با دولت و وزارتخانه ها اقدامات موثری به انجام رسید . درحقیقت اگر حركت توده ای میلیونی رادر دوران انقلاب بسیج سیاسی بنامیم و حضور بسیجیان در جنگ و دفاع مقدس را بسیج نضامی قلمداد نمائیم ، این مقطع عمر بسیج را می توان بسیج اجتماعی فرض كرد زیرا فعالیت های اجتماعی بسیج هم از نظر تنوع ، هم از نظر كمیت و هم از جهت كارآمدی و بهره وری ، به نحو مطلوب و شایسته عمل نمود . طرح های ملی و دراز مدت ریشه كنی فج اطفال ، آموزش بهداشت زنان جوان . سرشماری اماكن مذهبی ، توزیع دفترچه درمانی روستائیان و غیره نمونه هایی از كاركرد اجتماعی بسیجیان می باشد .
آخرین كاركرد بسیج در دهه دوم متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه قرار دارد كه بسیج در زمینه امنیت و آرام سازی شهرها و مناطق كشور ایفای نقش نمود . آرام سازی شهرستان اسلامشهر، كنترل آشوب كوی دانشگاه تهران ، برقراری امنیت مردمی در شهرهای استان خراسان جلوه های حركت آرام ساز بسیج طی سالهای اخیر می باشد .
دوره چهارم : 1371 الی 1380

در انتهای مقطع سوم ، شرایط اجتماعی برای كاركرد جدید بسیج آماده شد ، همگن پذیرفتند كه در دوران سازندگی ، سازندگان سنگر ، خط ، پل و اسكله ، می توانند روستاها و شهرهای ویران شده را بازسازی كنند و یا دوباره بسازند . شاید بیش از دیگران ، رئیس دولت كه رئیس جنگ بود ، دریافت كه بسیجیان می توانند در عرصه سازندگی ، حماسه ای دیگر بیافرینند و به پیشنهاد دولت ، سپاه كه متولی امر بسیج بود ، بسیج سازندگی را كاركرد غالب بسیج ترسیم نمود و اقدامات امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی را در اولویت بعدی قرار داد .

كاركرد بسیج سازندگی را می توان در دو سه محور مطالعه نمود . محور اول ایجاد سازمان ها و قرارگاه های سازندگی در سپاه و بسیج است كه قرارگاه قرب نجف اشرف ، در نیروی مقاومت بسیج تشكیل شد . مسوولیت اجرای پروژه های عمرانی ، كشاورزی ، صنعتی و فنی را بر عهده گرفت .پروژه های ملی و كلان كشور توسط قرارگاه به اجرا در آمد . محور دوم تاسیس بنیاد تعاون بسیج با موسسات تابعه ، قدم دیگری برای توسعه عمران و سازندگی بشمار می رود كه شامل سرمایه گذاری ها ، ساخت مسكن ، پرداخت وام ، تولیدات ، خدمات رفاهی و خدمات علمی می شود .

محور سوم اشتغال زایی است كه در مرحله سازندگی و نیز هدف از تاسیس بنیاد تعاون ، بكارگیری بسیجیان واجد شرایط در امر تولیدو تجارت به حساب می آمد . البته توفیق نیروی مقاومت بسیج در این زمینه نسبی بود و كاركرد اقتصادی بسیج برای عمران و اشتغال همانند كاركردهای نظام ، امنیتی و اجتماعی اثر بخش نبود .
در سال های آغازین این مقطع ، تهدید و تهاجم اساسی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ، قتل های فرهنگی بود . این هجوم كه بخش عمده ای از كشورهای جهان سوم فراگرفته بود وقتی برخی از كشورهای توسعه یافته را ردپایی نیز از این هجوم در امان نبودند ، بطور مشخص برای انحراف جوانان ایرانی برنامه ریزی شد تا ایران اسلامی به سرنوشت اندلس ( اسپانیا ) دچار شود . بنابراین دستگاه های فرهنگی كشور همانند دوران دفاع مقدس ، برای مقابله با تهاجم فرهنگی ، نیروها را بسیج ساختند . هرچند در این زمینه ، نظیر دفاع نظامی موفقیت نداشتیم و زیرا ابزار و شرایط لازم برای فعالیت های فرهنگی در اختیار نبود .نیروی مقاومت بسیج شاید بیش از هر ارگان فرهنگی دیگر توانسته است دفاع نماید . انجام پروژه های تحقیقاتی فرهنگی ، آگاهی سازی جوانان ، ترتیب دادن نمایشگاه های تهاجم فرهنگی و یافتن مظاهر و مصادیق تهجم از جمله كاركردهای مثبت بسیج در این مقطع می باشد .
از نیمه این مقطع یعنی سال های 74 ، 75 به بعد كاركرد فرهنگی ، بسیج ، جای خود را به كاركردهای اجتماعی داد كه در قالب همكاری با دولت و وزارتخانه ها اقدامات موثری به انجام رسید . درحقیقت اگر حركت توده ای میلیونی رادر دوران انقلاب بسیج سیاسی بنامیم و حضور بسیجیان در جنگ و دفاع مقدس را بسیج نضامی قلمداد نمائیم ، این مقطع عمر بسیج را می توان بسیج اجتماعی فرض كرد زیرا فعالیت های اجتماعی بسیج هم از نظر تنوع ، هم از نظر كمیت و هم از جهت كارآمدی و بهره وری ، به نحو مطلوب و شایسته عمل نمود . طرح های ملی و دراز مدت ریشه كنی فج اطفال ، آموزش بهداشت زنان جوان . سرشماری اماكن مذهبی ، توزیع دفترچه درمانی روستائیان و غیره نمونه هایی از كاركرد اجتماعی بسیجیان می باشد .
آخرین كاركرد بسیج در دهه دوم متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه قرار دارد كه بسیج در زمینه امنیت و آرام سازی شهرها و مناطق كشور ایفای نقش نمود . آرام سازی شهرستان اسلامشهر، كنترل آشوب كوی دانشگاه تهران ، برقراری امنیت مردمی در شهرهای استان خراسان جلوه های حركت آرام ساز بسیج طی سالهای اخیر می باشد .

رویكرد جدید جنگ نرم تخریب باورهای دینی مردم است

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، پرویز سروری در بازدید از دبیرخانه طرح نسیم رحمت اظهار داشت: طرح نسیم رحمت یك حركت فرهنگی عظیم و تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: بسیار خرسندم كه در سفر به ایلام در محل اجرای این طرح كه اشاعه‌دهنده فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی است، حضور یافتم.
این نماینده مجلس اضافه كرد: دشمنان نظام اسلامی با رویكرد جنگ نرم تمام توان خود را برای تخریب ایمان و باورهای اعتقادی ملت به كار بسته‌اند كه هوشیاری هر چه بیشتر مردم و مسئولان را می‌طلبد.
سروری تصریح كرد: در این برهه حساس طراحان و مجریان این طرح جامع فرهنگی و قرآنی افسران و سربازان مجاهد عرصه مقابله با جنگ نرم دشمنان محسوب می‌شوند.
رئیس كمیته امنیت داخلی كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح نسیم رحمت با این گستردگی و غنا، نیازمندپشتیبانی مسئولان و مدیریت خلاقانه مجریان طرح و مسئولان فرهنگی برای نهادینه كردن هرچه بشتر فعالیت‌های فرهنگی و دینی است.
وی ادامه داد: یقین دارم با همت و رویكرد استاندار ایلام و متولیان امور فرهنگی در این منطقه، استان ایلام پیشقراول مقابله با جنگ نرم خواهد بود.
این نماینده مجلس اضافه كرد: ایلام قهرمان همانگونه كه در دوران دفاع مقدس درخشید، بدون تردید در صحنه مبارزه با جنگ نرم دشمن نیز پیشتاز و الگو خواهد بود.
طرح نسیم رحمت یكی از طرح‌های فرهنگی در حوزه قرآن استان ایلام است كه توسط مسئولان استان ایلام طراحی و اجرا می‌شود

ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت

ولایت فقیه مشروعیت خود را به امور دنیوى و واقعیت‏هاى موجود مقید نمى‏گرداند، ولایت فقیه اراده‌ی تشریعى خداوند را که ساحت نخستین مشروعیت است، زادگاه خویش مى‏داند و به همین دلیل ظرفیت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى دیگرى دارد که مشروعیت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏کنند.

ساحت متعالى مشروعیت نه تنها مانع نقد و نظارت نیست بلکه معیار و میزان مشخص و در عین حال نقدى را براى توزین مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مى‏دهد، و این میزان همان چیزى است که علم مدرن از آن محروم است.

نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دینى گسترده‏تر و وسیع‏تر از نقد در نظام‏هایى است که میزان معتبر و مطلقى را براى ارزیابى نخستین‏ترین لایه‏هاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعیت الهى و دینى بهره مى‏برد. نه تنها مانع شکل‏گیرى نقد و نظارت نیست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتیجه مى‏دهد.

 1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‏رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‏الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده‌ی تشریعى خداوند باز مى‏گردد، و هویتى متعالى دارد.

افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده‌ی تاریخى انسان‏ها بازگشت مى‏نماید.

اراده‌ی تشریعى خداوند ریشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده‌ی اجتماعى آدمیان ریشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه‌ی فرهنگ اجتماعى انسان‏ها وارد شده است.

نظریه ولایت فقیه و عقلانیت

با انقلاب اسلامی و حاكمیت ولایت‌فقیه كه یك نوع عقلانیت بنیادی در ذات خود دارد و به شدت برخلاف عقلانیت غر‎بی ‎است، جهت حركت جامعه دگرگون شد. ولایت‌فقیه، شعبه‎ای از فقه اسلامی است كه این، امضایی به ‎معنای ‎حافظ نظام اجتماعی بودن است...

اساس انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) برپایه‌ی ولایت‌فقیه بنا نهاده شده است. امام(ره) با هدف جایگزینی نظام ولایت‌فقیه به‎جای نظام شاهنشاهی، در سال 1357 انقلاب اسلامی را بنیان نهاد. امروزه عده‎ای مدعی می‎شوند كه مسئله‌ی ولایت‌ فقیه، با عقلانیت جور درنمی‎آید و بدون عقلانیت هم پیشرفت حاصل نمی‎شود. پس، ایران با ولایت فقیه به پیشرفت دست نمی‎یابد. این در حالی است كه از مشروطه به بعد عملاً عقلانیت غربی در جامعه‌ی ما حاكم شد و سردمداران نظام، تمام تلاش خود را در جهت سوق دادن جامعه به‎ سمت سكولاریزم به‎كار بردند تا اخلاق، سیاست، اقتصاد و حتی دین سكولار داشته باشیم.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مهر 1390ساعت 17:23  توسط آرمان عبدالهی  | 

تبلیغ

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1390ساعت 19:5  توسط آرمان عبدالهی  | 

شهید

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مهر 1390ساعت 17:22  توسط آرمان عبدالهی  | 

خط انقلاب

 

 

 

                                                              + نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 14:56  توسط آرمان عبدالهی  | 

برنامه های هفته بسیج اعلام شد

رزمایش بزرگ بسیجیان با حضور میلیونها بسیجی در سراسر کشور

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، افزایش آمادگی مقابله با تهدیدات امنیتی نظامی و افزایش فعالیت‌های فرهنگی برای حفظ و گسترش ایمان به عنوان پایه اصلی مقاومت ملت ایران را محور اصلی فعالیت بسیج در دوره جدید عنوان کرد.

حجت الاسلام تائب جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج طی نشست خبری که پیش از ظهر امروز در مرکز آفرینشهای فرهنگی- هنری بسیج برگزار شد، به تشریح ویژه برنامه های هفته بسیج پرداخت.

تائب، یکی از مأموریت های سپاه و نیروی مقاومت بسیج را تشکیل و اداره ارتش 20 میلیونی دانست و گفت: تاکنون توانسته ایم بیش از 12 میلیون و 500 هزار نفر از ارتش 20 میلیونی را محقق کنیم.

وی تقویت ایمان بسیجیان را از جمله مؤلفه های آمادگی دانست و تأکید کرد : اگر ما 20 میلیون بسیجی مؤمن به انقلاب و بصیر داشته باشیم، هیچ دشمنی نمی تواند به این انقلاب لطمه وارد کند . گرایش فرهنگی ما در واقع نشاط و ایمان و بصیرت بسیجیان در ابعاد مختلف اندیشه، باورها و رفتار است چراکه آنچه ما را نسبت به سایر کشورها برجسته می کند نشاط دینی و استحکام دینی است که مقاومت ملی را ایجاد می کند.

جانشین فرمانده بسیج در خصوص تهدیدات نظامی دشمن خاطر نشان کرد: با حضور ملت در صحنه و آمادگی های بازدارنده ای که ملت ما و نیروهای مسلح از خود نشان داده اند دشمن اگر عاقل باشد به فکر حمله نظامی به کشور ما نخواهد افتاد و اگر بی عقلی کند و از خود تحرکی نشان دهد قطعا با ابعاد مختلف مقابله بسیجیان و ملت ایران روبرو خواهد شد.

حجت الاسلام تائب با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در 5 آذر 58، خاطر نشان ساخت: وحدت ملی و بسیج عمومی نیاز استراتژیک هر انقلاب مردمی چه در مرحله دفاع و چه در مرحله توسعه و تعمیق اهداف انقلاب می باشد.

وی حضور پرشور نیروی مقاومت بسیج را در دوران دفاع مقدس یادآور شد که همچنان با روحیه گذشت و ایثار در مواقع لزوم در میدان حاضر می شود،افزود: حضور در صحنه دفاعی برای بازدارندگی حرکت دشمن، تأمین امنیت مردم، خدمت رسانی به مردم، مقابله با بلایا و حوادث طبیعی و پیشتازی در نوآوری و علوم فناوری و سازندگی، از مهمترین عرصه های فعالیت بسیج در طول سالهای پس از انقلاب می باشد.

در ادامه این نشست ، جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، برنامه های بزرگداشت هفته بسیج سال 86 را که بر اساس 5 اولویت - ارتقاء آمادگی دفاعی، ارتقاء سطح معنویت و بصیرت، سازندگی و خدمت رسانی به مردم، افزایش آمادگی های جسمانی و توسعه ورزش همگانی و نهضت آموزش مدیریت و سازمان- طراحی شده است ، بیان کرد و افزود: میثاق بسیجیان با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی و تجدید عهد با فرماندهی معظم کل قوا، تقویت روحیه آمادگی و حضور هوشمندانه با نشان دادن قدرت و اقتدار همه جانبه در هفته بسیج، تلاش برای تحکیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی، ارائه خدمات درمانی، فرهنگی، آموزشی و سازندگی به مردم به خصوص در مناطق محروم از ویژگی های برنامه های امسال هفته بسیج است.وی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج با شعار « بسیج نماد اقتدار و اتحاد ملی» با حضور در مرقد حضرت امام(ره) و تجدید عهد با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی شروع خواهد شد، افزود: اول آذرماه که مصادف با میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) می باشد، روز« بسیج، قرآن و ولایت» نامگذاری شده است که برنامه های مختلفی در سطوح ملی، منطقه ای، شهرستانی و در پایگاهها آغاز خواهد شد که برگزاری« کنگره بزرگ قرآن»در سطح ملی با حضور قاریان، حافظان و گروههای تواشیح نمونه بسیجی، مسابقات استانی قرآن ویژه خواهران بسیجی و بسیج فرهنگیان و دانش آموزی، برگزاری جشن میلاد در شب و روز ولادت حضرت امام رضا(ع) در کلیه پایگاهها و برپایی ایستگاههای صلواتی، برگزاری « دو همگانی رهروان شهدا» با حضور 10 هزار بسیجی در سه استان خراسان رضوی و شمالی و جنوبی، برپایی «دومین یادواره سراسری شهدا و ایثارگران جامعه پزشکی و پرستاری» توسط بسیج جامعه پزشکی در سطح ملی و در شهر اصفهان، عطر افشانی قبور مطهر شهدا در کلیه شهرستان ها در بعد از ظهر پنجشنبه از مهمترین برنامه های روز اول هفته بسیج است.

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج همچنین اعلام کرد : در روز جمعه 2 آذرماه که «بسیج، انتظار و انسجام اسلامی» نامگذاری شده است، حضور بسیجیان در نماز جمعه سراسر کشور با انجام برنامه های ویژه و کوهپیمایی در صبح جمعه در 10 مرکز استان و اکثر شهرستان های کشور با «شعار کوه ، نشاط پایداری» را خواهیم داشت.

حجت الاسلام تائب با اشاره به اینکه در روز شنبه3 آذر که روز « بسیج، خودباوری و جهاد علمی» نامگذاری شده است، برگزاری جشنواره های مخترعان و مبتکران بسیج دانشجویی، جشنواره ممتاز بسیجی، بازدید از مراکز علمی و تجلیل از اساتید نمونه بسیجی و برگزاری مسابقه علمی و آزمون مقدماتی بسیج دانش آموزی در سطح مدارس را از هم برنامه های این روز در سطح ملی عنوان کرد.

به گفته وی در روز یکشنبه 4 آذرماه با نام « بسیج، سازندگی و خدمت رسانی »، «همایش سراسری هنرمندان بسیجی» با حضور ریاست محترم جمهور، افتتاح و اختتامیه طرحهای بسیج سازندگی، اعزام تیمهای بهداشتی و درمانی به مناطق محروم، برگزاری صبحگاه بسیج دانش آموزی، برگزاری مجمع دانش آموختگان توسط بسیج فرهنگیان در سراسر کشور انجام خواهد گرفت.

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج از برگزاری « رزمایش بزرگ بسیجیان» در روز دوشنبه5 آذر که « بسیج، آمادگی دفاعی و اتحاد ملی» نامگذاری شده خبر داد و افزود: در این روز میلیون ها بسیجی به صورت سازمان یافته و مسلح در قالب گردان های عاشورا، گردان های الزهرا(س)، گروه های رزمی کربلا، گروه های مقاومت در 400 شهر، 3 هزار بخش و حوزه مقاومت و بیش از 10 هزار پایگاه روستایی و مرزی و کلیه پایگاههای بسیج در مراکز آموزشی در زمان واحد رزمایش خواهند داشت.

حجت الاسلام تائب همچنین اعلام کرد : روز سه شنبه 6 آذر با عنوان « بسیج، معنویت و بصیرت»، « پنجمین دوره مسابقات کشوری ادعیه و مناجات» ویژه بسیج خواهران با حضور ریاست محترم قوه قضائیه، «همایش جلوه های اتحادملی و انسجام اسلامی» توسط بسیجیان اهل تشیع و تسنن در 7 استان کشور، برگزار می شود.


به گفته وی در روز چهارشنبه 7 آذرماه، برنامه های آخرین روز هفته بسیج که با عنوان« بسیج، ورزش و سلامتی» نامگذاری شده است، با برگزاری ورزش همگانی صبحگاهی در کلیه پایگاههای مقاومت با شعار «ورزش نشاط سلامتی» شروع خواهد شد و «همایش تببین نقش ورزش و سلامت در جسم و روح و روان» در کلیه شهرستان ها، تجلیل از نخبگان و قهرمانان ورزشکار بسیجی در سراسر کشور در تالار صدا و سیما با حضور مسئولین ورزش کشور از مهمترین برنامه ای این روز است .

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در پایان گفت : اختتامیه هفته بسیج در تهران با برگزاری« کنگره شعر فرهنگیان» با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و در روز پنجشنبه « جشنواره فرهنگی-ورزشی بسیج طلاب» در قم اختتامیه هفته بسیج در سال 86 خواهد بود.

 

برنامه سپاه برای مقابله با شناورهای آمریکا

از اسفند 65 تا آخر جنگ نزدیک به 100 عملیات مقابله به مثل علیه آمریکا انجام شد. در سال 65 از هر کشتی که از ما صدمه می‌دیدند یک کشتی مهاجم را صدمه می‌زدیم.
ایرنا: جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ایران برای مقابله با انواع شناورها و تجهیزات آمریکا برنامه‌ریزی کاملی کرده‌ است، تاکید کرد: آمریکا به شدت از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌ترسد.
سردار علی فدوی، که از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون در سطوح عالی و فرماندهی و مدیریت سپاه حضور داشته در گفت و گویی، خاطرنشان کرد که اگر در زمان جنگ موشک‌هایمان در قسمتی از خلیج فارس جواب می‌داد اکنون همه خلیج فارس، دریای عمان و بخشی قابل توجه از اقیانوس هند را پاسخ می‌دهد.
وی با اشاره به فرازی از رشادت های نیروی دریایی سپاه در دوران دفاع مقدس یادآور شد: از اسفند 65 تا آخر جنگ نزدیک به 100 عملیات مقابله به مثل علیه آمریکا انجام شد. در سال 65 از هر کشتی که از ما صدمه می‌دیدند یک کشتی مهاجم را صدمه می‌زدیم.
وی افزود: سال 66 در عملیات مقابله به مثل حالت مساوی برقرار شد و در سال 67 ما به اضافه یک را اعمال کردیم. یعنی اگر آمریکا به دو ناو ما صدمه می‌زد ما سه حمله به آنها می‌کردیم. در حالی که 86 فروند کشتی و 500 هواپیمای آمریکا در منطقه بود هیچ گاه آمریکایی‌ها نتوانستند از عملیات‌های ما جلوگیری کنند. در این مقطع ما یک توان بازدارنده را ایجاد کردیم که عملیات‌های دریایی را چندین ماه عقب می‌انداخت.
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: آنها معتقد بودند اگر عملیاتی بر ضد خودشان انجام می‌شود نباید مقابله به مثل کرد ولی از ناچاری به این کار روی‌ آوردند. مثلا ما کشتی‌های آنها را می‌زدیم آنها سکوهای غیرنظامی و نفتی ما را می‌زدند. یا وقتی ناو یک میلیارد دلاری آمریکا، توسط سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت و منهدم شد، آنها سکوی نفتی ما را زدند.
یا به خاطر عدم موفقیت در زدن قایق‌های تندرو ما، هواپیماهای ایرباس ما را منهدم کردند. در سال 67 هم توانمندی‌های نیروی هوایی و دریایی ما را زده و دست به اقدامات عصبی می‌زدند.
وی افزود: از همان موقع آمریکایی‌ها روند جدیدی را در جنگ دیدند که از جنس خودشان نبود. در یک و نیم سال همه اقداماتی که آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند باعدم موفقیت مواجه شد. انهدام کشتی‌های بزرگ آمریکایی و هلیکوپتر پیشرفته و خاص آمریکا و انهدام چندین شناور آمریکایی به عنوان توشه و دستاورد حرکت سپاه در نیروی دریایی بود.
این فرمانده ارشد سپاه خاطرنشان کرد: البته همه عواملی که نیروی دریایی را تشکیل می‌دهد، زیر مجموعه انسانی است و این نقش دائم رو به تقویت است و اثر را کاملاً متفاوت می‌سازد. بر خلاف روند دنیا - که حذف انسان و جایگزین تکنولوژی است - در جمهوری اسلامی هر چقدر توان ما اجازه می‌دهد تکنولوژی بهتر می‌شود ولی موضوع اصلی همان انسان‌های توانمند است.
شناورهای ما سقف تکنولوژی دنیاست
سردار فدوی وضعیت کنونی سپاه در عرصه دریایی غیرقابل وصف با دوره جنگ (حتی در اوج موفقیت‌ها) دانست و گفت: ما با زمان جنگ غیرقابل قیاس هستیم. شناورهای ما سقف تکنولوژی دنیاست. حتی در بعضی از موارد به صورت یک مجموعه منحصر به فرد دنیاست، چون در دنیا اعتقاد به چیزی که سپاه به ‌آن معتقد است وجود ندارد. آمریکا فقط از قسمتی از پیشرفت‌های ما مطلع است و در داخل هم اعلام نشده است.
وی افزود: ما تغییرات و پیشرفت را به روز کرده‌ایم و هر روز کیفی‌تر می‌شود. تغییرات در سه زمینه شناوری، ساحل به دریا و تکاوری صورت گرفته است و تنها شباهت ما با دوران جنگ حضور همان نیروهای مخلص و متخصص زمان جنگ است. "هیچ کس نمی‌فهمد چه اتفاقی در نیروی دریایی سپاه افتاده تا زمانی که خدای نکرده مواجهه‌ای صورت گیرد و آن وقت هم در داخل وهم در خارج همه غافلگیر می‌شوند."
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: در موضوع شناورها از بالاترین سیستم دنیا برخورداریم. در زمینه سلاح و سیستم‌های کنترل می‌شود گفت، جهش کرده‌ایم نه پیشرفت. ما اگر در زمان جنگ موشک‌هایمان در قسمتی از خلیج فارس جواب می‌داد اکنون همه خلیج فارس، دریای عمان و بخشی قابل توجه اقیانوس هند را پاسخ می‌دهد. توانایی تکاوری نیروی دریایی سپاه به صورتی است که علاوه بر مسایل اعتقادی، غیر از حد تصور است. با اطمینان می‌توان گفت از لحاظ فیزیکی و توانایی در مقابل هیچ کشوری مغلوب نمی‌شویم. البته این روند پیشرفت دائمی دارد و قطع نخواهد شد.
سردار فدوی گفت: من به این نکته اشاره می‌کنم که خداوند در قرآن فرمود هیچگاه کافران بر مومنین تسلط پیدا نمی‌کنند و این را باید باور کرد که ابزار و ثروت آمریکا در مقابل ایمان و تفکر شیعه و تلاش خالصانه جوابگو نیست جلوه های از آن در جاهای مختلفی از جهان مثل حزب‌الله لبنان دیده شده است و خودباوری در این دوره مهمترین نکته است.
وی افزود: نوع تفکر ما با آن چیزی که در تصویر آمریکا برای طرح‌ریزی استراتژیک بوده متفاوت است و لذا آنها به این زودی نمی‌توانند این خلاء را پرکنند و طرحی برای مقابله با ما داشته باشند. نوع باور آنها دچار نقایص متعدد است.
وی یادآور شد: رزمایش‌های اخیر سپاه نیز شاهد تکامل‌های قابل توجهی بود. ما از آزمایش تجهیزات مدرن، اکنون به مرحله تولید و استفاده انبوه از آنها رسیده‌ایم. در بحث تاکتیک هم به گونه‌ای عمل می‌کنیم که درهمه جا هستیم و می‌توانیم تهاجم کنیم ولی در هیچ جا نیستیم که به ما حمله کنند. "ما برای مقابله با انواع شناورها و تجهیزات آنها برنامه‌ریزی کاملی کرده‌ایم."
این فرمانده سپاهی در عین حال یادآور شد: البته باید بدانیم که آمریکا محدودیت‌های بسیاری برای حمله به ایران دارد و اگر این موانع نبود یک روز هم معطل نمی‌کرد اما از آن سو سپاه هر روز آماده تر از دیروز است. آمریکا در خصوص حمله به ایران 3 مشکل دارد. یکی اینکه تصویر روشن و واضحی از شروع تا انتهای مخاصمه ندارد.دوم اینکه کنترل دامنه و شدت را دراختیار ندارد و سوم آنکه تلفات و پیروزی قطعی را نمی‌تواند تصور کند.
سردار فدوی با بیان اینکه "ما از ساحل گسترده خودمان به بهترین نحو استفاده می‌کنیم" گفت: همچنین انواع و انبوه شناورهای ما نیز به تجهیزات روز مجهز هستند و انشاءالله به زودی دستاوردهای زیر سطحی سپاه نیز که با تجهیزات فعلی متفاوت است وارد عرصه می‌شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر 1390ساعت 18:44  توسط آرمان عبدالهی  | 

•بسیج چیست و بسیجی کیست؟

 
 

بسیج چیست؟

 

 

 

  • بسیج چیست و بسیجی کیست؟
  • تاریخچه و پیدایش بسیج
  • ماموریتهای بسیج
  • مسئولیتهای بسیج

 

 
« بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند».      
                                                                                                                        امام خمینی (ره)
« بسیج افتخار است و بسیجی مفتخر به آن ».
                                                  مقام معظم رهبری
 

 پنجم آذر ماه سال روز تشکیل نهاد بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره) است و همین ایام بهانه ای شد تا بار دیگر نظری بیندازیم به نقش مسؤولیت های سنگین این نهاد که محدوده آن را همه کسانی تشکیل می دهند که دل در گرو تحقق اهداف و آرمان های بلند امام راحل(ره) و عملی شدن شعارهای نجات بخش انقلاب اسلامی دارند و در هر زمان با درک شرایط و موقعیت انقلاب و کشور از هیچ گونه خدمت و یاری رسانی به نظام و کشور دریغ نمی ورزند.به راستی که بسیج و گرامی داشت مقام و جایگاه آن با برگزاری سمینارها و یا تعارفات معمولی در حالی که هیچ تلاشی برای به فعلیت رساندن نیروی عظیم نهفته در وجود بسیجیان صورت نگیرد راهی به جایی نخواهد برد.حیثیت امروز نظام، تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتی تصاحب قدرت جهانی اسلامی با بسیج همه جانبه و فراگیر در جهان میسر خواهد بود به گفته امام راحل، این امر شدنی است و باید به دنبال تحقق یافتن آن بود.

 
 
بسیج چیست؟ و بسیجی کیست؟

اگر بخواهیم مفهوم بسیج و بسیجی را در ادبیات انقلاب اسلامی جستجو کنیم، چاره ای جز بیان مراد حضرت امام (ره) از بسیج و بسیجی نداریم. در اندیشه امام(ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش بسیج دیگر صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی  و حیاتی جامعه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوند دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعه اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که نیازهای دایمی و باورها و ارزش های فرهنگی پدید آورنده آن به روشنی تعریف شوند، این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی باشند.
به فرموده امام(ره) « بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام ونشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.»(1)
از دیدگاه امام بسیجی کسی است که در عمل علاقه خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد. یعنی بسیجی بودن معیار و ملاکی است که بر اساس آن میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمان های انقلابی سنجیده می شود.
 
 تاریخچه پیدایش بسیج
 
از دیدگاه امام(ره) تاریخ و سابقه بسیج به بیداری قوم بنی اسراییل و قیام آن قوم بر ضد ظلم فرعونی به فرمان حضرت موسی علیه السلام و بسیج اصحاب پا برهنه و فقیر صفه در برابر ظلم و غارت اشراف بت پرست مکه، به دعوت رسول اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم – و نیز اهتمام ائمه اطهار علیهم السلام. که نگرش الهی داشتند و به تشویق مردم به هم پیمانی برای حل مسائل سیاسی و کاهش گرفتاری مسلمین باز می گردد.
در عصر حاضر هم، بسیج مردم در جریان تحریم تنباکو و مبارزه بر ضد استعمار دولت انگلیس به فتوای مرحوم میرزای شیرازی و قیام پانزده خرداد در سال 1342 در برابر ظلم و خیانت رژیم پهلوی و استمرار مبارزه آنان تا سرنگونی حکومت شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 ماهیت بسیجی دارد.«سنگ بنای بسیج بر حکم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی که مبتنی بر روحیه دفاعی باشد و نه تهاجمی یا جهان گشایی، بسیج در نظر امام مولودی جدید است که کارشناسان جهانی نمی توانند آن را بشناسند، هر گاه قوه ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یک کشور را بسیج نماید، معیار حرکت بسیج هم همین اسلام و درک مفاهیم عالیه آن است».(2)
از نظر حضرت امام برای پیدایش و تقویت روح ایمان در میان مردم که موتور حرکت بسیج هستند؛ دو عامل نقش بی بدیل و غیر قابل انکار دارد؛ یکی مساجد، دیگری روحانیت.(3)
 مساجد مرکز بسیج مردمی بر ضد اهداف شوم دشمن است. مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش حرکت های اسلامی بوده، از مسجد، تبلیغات اسلامی شروع می شده است و حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در بیرق اسلام از مسجد بوده است، همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبش ها بوده است.(4)
پیغمبر مسجد جیوش را برای کوبیدن قدرت ها تجهیز می کرد.روحانیت هم از این قدرت و توان بهره مند است که بتواند مردم را بسیج کند.
 
مأموریت های بسیج

مهم ترین مأموریت های بسیج را در حال حاضر می توان بدین شرح خلاصه کرد:

1) مقابله با استکبار:
در رأس مأموریت های بسیج و ستیز با جهانخواران و به ویژه دشمن اصلی این انقلاب، امریکاست. در یکی از پیام های امام(ره) به مناسب هفته بسیج در تاریخ 2 آذر 1367 می خوانیم:
«من مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسؤولان عرض می کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگ ترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاً امریکا و شوروی از ما و اسلام عزیز دست برداشته اند؛ لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت امریکا کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم - موج می زند. در ادامه برای مقابله با آنان می فرماید: خلاصه کلام اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند». بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد...(5)
2) قیام در مقابل انحرافات :
«اکنون که به حمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایت کاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است، در همه اعصار که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانش سراها و دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشگاه ها و دبیرستان ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد». (6)
3) تحمل صبر و مبارزه علمی و عملی :
من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های معطر و نو شکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید... مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست، و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی و جهاد شهادت شکل گرفته است.

4) تعلیم و تربیت جوانان در جهت پاسداری از اصول و اهداف انقلاب و نظام :
 «... بسیجیان در تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مساعی جمیله خود را روز افزون کنند».(7)

 

مسئولیت های بسیج  

با توجه به جایگاه بسیار حساس بسیج در نشان دادن چهره نظام جمهوری اسلامی و ایجاد جاذبه در درون جامعه برای مشارکت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی – مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری، بسیج و بسیجی مسؤولیتی سنگین را به عهده داشت و توانست یک ارتش معنوی مردمی را پایه ریزی کند. به طوری که امام خمینی(ره) در مورد بسیجیان قهرمان فرمودند: شما آیینه مجسم مظلومیت ها و رشادت های این ملت بزرگ، در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقلابید. شما فرزندان مقدس و پرچمداران عزت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مسؤولان بیداردلانی بوده اید که امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزیده اند. من به طور جد و اکید می گویم که انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بحث از بزرگ ترین سنگرهای دفاع از ارزش های الهی نظام ما بوده و خواهد بود، به وجود یکایک شما نیازمند است چه صلح باشد و چه جنگ.(8)
در طول 8 سال دفاع مقدس، بسیج آن چنان ظاهر شد که دشمنان اعتراف کردند که قدرتی که در بسیج نهفته، توان مقابله با یکایک ارتش های کلاسیک جهانی را دارد. دشمن که سودای فتح سه روزه را در سر می پروراند، در همان روزهای نخستین با مردمی مواجه گشت که با دست خالی اما با سلاح ایمان و اعتقاد به ارزش های الهی و انسانی به دفاع از کیان مقدس نظام اسلامی برخاسته بودند و از ایثار جان خویش دریغ نمی کردند.
جوانان سلحشوری که به فرمان امام(ره) در پایگاه های مقاومت تحت عنوان بسیجی گرد آمده بودند و با کوچک ترین اشاره ایشان به جبهه های نبرد هجوم می بردند  و تا آخرین قطره خون خویش ایستادگی و مقاومت می کردند وظیفه بسیج فقط به جنگ و مساله نظامی محدود نمی شود و امنیت داخلی کشور در سخت ترین شرایط یعنی دوران فعالیت منافقین و دیگر گروه های ضد انقلاب که با کمک کشورهای خارجی ذی نفع در ایران درصدد آشوب و تنش و تجزیه و جدایی قسمت هایی از خاک کشور بودند، به مدد نیروی بسیج و پایگاه های مقاومت حفظ شد. در حوادث طبیعی و بلایا، همچون زلزله، سیل و طرح واکسیناسیون فلج اطفال حضور بسیجیان گره گشای مشکلات و مایه دلگرمی مردم و مسؤولان بوده است. کما این که در حادثه اسفبار زلزله رودبار در سال 1369 سرعت عمل و ایثار نیروهای مردمی در عملیات نجات به حدی بود که خارجیان حاضر در منطقه با اظهار تعجب از حضور گسترده بسیجیان اقرار کردند که به حضور آنان احتیاج نیست. در زلزله اسفبار استان قزوین، در همان ساعات اولیه، مردان بسیجی در منطقه زلزله زده در کنار نیروهای امداد هلال احمر و ... و زنان بسیجی در شهرها با تشکیل صف های بسیار طویل اهدای خون و اهدای کمک های نقدی و جنسی جهانیان را به تحسین واداشت. امام خمینی(ره) در مورخ 2/9/67 در هفته بسیج درباره خطر غفلت از بسیجیان و روحیه بسیجی گری به مسؤولان پیامی را صادر می فرمایند.
ایشان فرمودند: «من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسؤولان نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. بار دیگر تأکید می کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی (بسیج) سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت. من از تمامی بسیجیان خصوصاً از فرماندهان عزیز آن تشکر می کنم و از دعای خیر برای این فرزندان با وفای اسلام غفلت نخواهم نمود».(9)
آری، مسؤولان در برابر حفظ روحیه ایثار و خدمت که از ویژگی های بسیجیان است، مسؤول هستند، هر گونه تجمل گرایی و عدم کارایی در عرصه مسؤولیت و بی توجهی به روحیه و عواطف مردم خطری است که می تواند به نهاد بسیج در عرصه های خطر، ضربه وارد کند.
 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر 1390ساعت 11:49  توسط آرمان عبدالهی  | 

امام

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر 1390ساعت 11:18  توسط آرمان عبدالهی  | 

 

 http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C فعالیت های بسیج
Why does a?

????????? ?????

?????? ??

???? ??????

?????? ??


بسیج یعنی لشکر مخلص خدا
????? ????? ????? : آرمان عبدالهی

????? ?????

:: خدمات بسیج در نظام اسلامی 5 ( سه شنبه نوزدهم مهر 1390 )
:: تبلیغ ( جمعه بیستم آبان 1390 )
:: شهید ( سه شنبه نوزدهم مهر 1390 )
:: خط انقلاب ( شنبه شانزدهم مهر 1390 )
:: برنامه های هفته بسیج اعلام شد ( جمعه پانزدهم مهر 1390 )
:: •بسیج چیست و بسیجی کیست؟ ( جمعه پانزدهم مهر 1390 )
:: امام ( جمعه پانزدهم مهر 1390 )
<-PostAuthor->
<-PostDate-> - <-PostTime->

<-PostContent->

???????

?????

???????? ??????

 

Theme Design By ParsTools.Com